Logo Santeon

Bouwstenen

Bouwstenen voor verzamelen, toepassen en gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

Alles wat gedurende het Experiment Uitkomstindicatoren werd ontwikkeld en alle kennis die werd opgedaan, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u een toolbox vol met bouwstenen. Bouwstenen zijn keuze-ondersteunende interventies zoals keuzehulpen, dashboards, patiëntgerichte infographics, maar ook factsheets, procesbeschrijvingen, ervaringen en geleerde lessen die binnen het Experiment werden opgedaan over het verzamelen, toepassen en gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer. De basis vormde de patient journey uitkomstgerichte zorg.

Bouwstenen

Interventies

Door de ontwikkeling van interventies zoals keuzehulpen en patiëntgerichte infographics wordt uitkomstinformatie toepasbaar gemaakt in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg zodat zij de dialoog aan kunnen gaan en samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Naar alle interventies
Patients’ like me dashboard voor borstkankerpatiënten
Blauwdruk voor patiëntvoorlichting met zorguitkomsten uit de praktijk
Patients-like-me dashboard voor borstkankerpatiënten
Gesprekshulp voor samen beslissen over anti-hormonale therapie
Patiëntgerichte infographic nierschade
Dashboard nierschade
Borstkanker nacontrole keuzehulp
Nierfalen keuzehulp
CVA keuzehulp
Patiëntgerichte infographic borstkanker
Patiëntgerichte infographic CVA
Samen beslissen over ontslagbestemming bij CVA
Bouwstenen

Factsheets

Factsheets bevatten informatie over onderzoeken, focusgroepen, patiëntparticipatie en andere relevante en interessante informatie om te delen.

Naar alle factsheets
Timing inzet Borstkanker nacontrole keuzehulp
Onderzoek naar relatie tussen percepties van patiënten op risico en angst op terugkeer
Onderzoek perspectieven zorgverleners op samen beslissen over gepersonaliseerde nacontrole na borstkanker
Onderzoek naar het gebruik van voorspelmodellen bij chronische nierschade
Samen beslissen over de behandelkeuze bij nierfalen: een overzichtsartikel
Het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie bij nierfalen
De ontwikkeling van de CVA keuzehulp
Behoefte-onderzoek naar gepersonaliseerde nacontrole
Onderzoek naar samen beslissen in de acute zorg
Het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie bij CVA
Follow-up na borstkanker: variaties, goede praktijkvoorbeelden en verbeterkansen volgens zorgprofessionals
Sleutelmomenten in het zorgpad CVA
Sleutelmomenten in het zorgpad nierfalen
Sleutelmomenten in het zorgpad borstkanker
Betekenisvolle uitkomstinformatie voor CVA-patiënten
Gebruik van (uitkomst)informatie bij de keuze voor een ziekenhuis
Bouwstenen

Procesbeschrijvingen

Hoe wordt een interventie ontwikkeld? Hoe komt een keuzehulp tot stand? In een procesbeschrijving beschrijven we de stappen in het proces van ontwikkeling, de geleerde lessen en de vervolgstappen die we willen zetten.

 

Naar alle procesbeschrijvingen
Op weg naar gepersonaliseerde informatie voor borstkankerpatiënten
Ontwikkeling van de gesprekshulp voor samen beslissen over anti-hormonale therapie
Ontwikkeling informatietool
Ontwikkeling patiëntgerichte infographic nierschade
Ontwikkeling dashboard nierschade
Ontwikkeling Borstkanker nacontrole keuzehulp
Bouwstenen

Geleerde lessen

De lessen die zijn opgedaan door het projectteam bij het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen op de sleutelmomenten in de drie zorgpaden worden gedeeld.

Naar alle geleerde lessen
CVA-patiënten krijgen inzicht in herstel arm-handfunctie
Gebruik CVA keuzehulp bij communicatief kwetsbare mensen
Samen beslissen over ontslagbestemming (praktijkvoorbeeld)
Het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen bij chronische nierschade
Ervaringen eerste jaar Experiment in beeld
Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen?
Bouwstenen

FAQ-gesprekken

Er is veel kennis en ervaring over samen beslissen met uitkomstinformatie bij de Santeon ziekenhuizen. In FAQ-gesprekken koppelen we de vragensteller(s) aan antwoordgever(s) uit andere huizen en/of experts. Middels een gesprek ontdekken we het antwoord op de vraag. Zo leren we van elkaar.

Naar alle FAQ-gesprekken
Wat is de kern van Samen Beslissen?
Hoe beslis je samen met je patiënt in de spreekkamer?
Wanneer doe je samen beslissen goed?
Hoe kan je Samen Beslissen verbeteren met feedback van patiënten?
In hoeverre vormen patiënten die ‘niet willen of kunnen’ echt een barrière voor samen beslissen?
Hoe motiveer ik zorgverleners voor samen beslissen?
Hoe zorg je ervoor dat een keuzehulp optimaal gebruikt wordt voor het samen beslissen
Hoe beslis je samen over doorgaan of stoppen met dialyseren?
Samen Beslissen over nierfunctie vervangende therapie in de acute setting
Bouwstenen

Overig

Naast de bovenstaande bouwstenen hebben we ook nog andere keuze-ondersteunende tools ontwikkeld. Denk hierbij aan de routekaart samen beslissen, compacte evaluatiekaart, een format voor een lokaal plan of een handig zakkaartje gebruik uitkomstinformatie bij samen beslissen.

Naar overige bouwstenen
Uitlegvideo CVA keuzehulp
Compacte evaluatiekaart
Format lokaal plan
Veranderaanpak – voorbeelden
Zakkaartje gebruik uitkomstinformatie bij samen beslissen
Zakkaartjes Samen Beslissen met uitkomstinformatie bij chronische ziekten / en met beperkte gezondheidsvaardigheden
Interview samen beslissen over nacontrole borstkanker
Uitleg over werking anti-hormonale therapie
Uitleg over het begrip voorspelmodel
Uitleg over het begrip zorguitkomsten

Patient journey uitkomstgerichte zorg

De patient journey uitkomstgerichte zorg is de “reis” of route die de patiënt doorloopt bij een ziekte of aandoening. De start is bij een min of meer gepland bezoek als de patiënt een klacht heeft. In het geval van een acute klacht kiest de patiënt vaak niet zelf een ziekenhuis (of spreekkamer).

De patient journey laat de contact- en zorgmomenten zien en hoe en waar keuze-ondersteuning, zoals online keuzehulpen en andere bouwstenen, kan worden ingezet. Bouwstenen kunnen zowel producten betreffen (zoals ontwikkelde interventies of blauwdrukken), als ervaringen met en resultaten van de implementatie en ontwikkelde interventies. Met deze bouwstenen kan uitkomstgerichte zorg in de eigen zorginstelling (verder) worden vormgegeven.

Meer over het Experiment Uitkomstindicatoren