Logo Santeon

SHOUT-STROKE studie

In de SHOUT-STROKE studie wordt het gebruik van uitkomstinformatie ten behoeve van samen beslissen met CVA-patiënten onderzocht. Het onderzoek richt zich op de beslissing over de ontslagbestemming en type nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Het acroniem SHOUT-STROKE staat voor: SHared decision making supported by OUTcome information with STROKE patients.

Doel van de studie

Deze studie onderzoekt de implementatie en effectiviteit van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie, ondersteund door een (online) keuzehulp, bij CVA-patiënten en zorgprofessionals die samen een beslissing moeten nemen over de ontslagbestemming en type nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Er wordt verder ook onderzocht in hoeverre dit leidt tot veranderingen in de gemeten zorguitkomsten en in het zorggebruik.

 • De mate van samen beslissen (gerapporteerd en geobserveerd)
 • Gebruik van uitkomstinformatie in de besluitvorming
 • Spijt over de beslissing
 • De mate van functioneren
 • De mate van sociale participatie
 • Mantelzorgerbelasting

CVA-patiënten die een beslissing moeten nemen over de ontslagbestemming en type nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Deze studie bestaat uit drie fases. De eerste fase betreft de nulmeting. Hierin wordt gekeken naar hoe de besluitvorming momenteel plaatsvindt in alle Santeon ziekenhuizen. Daarna volgt de transitiefase. In deze fase ontvangen de betrokken zorgprofessionals een training over samen beslissen, het gebruik van uitkomstinformatie en de toepassing van een keuzehulp om het proces van samen beslissen over de ontslagbestemming en type nazorg te ondersteunen. Het laatste deel van deze studie betreft de nameting. Tijdens deze fase wordt onderzocht of het proces van samen beslissen, ondersteund door uitkomstinformatie en de keuzehulp, leidt tot verschillen in de besluitvorming ten opzichte van de nulmeting. Hierbij wordt onderzocht of patiënten een grotere rol krijgen in het nemen van een beslissing over de ontslagbestemming en type nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Tijdens deze studie vindt er op twee manieren dataverzameling bij patiënten plaats: via vragenlijstonderzoeken en audio-opnames. Aan patiënten wordt op de verpleegafdeling gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Hierop volgt een follow-up vragenlijst na drie maanden. De audio-opnames worden gemaakt tijdens het (familie)gesprek waarin de keuze voor de ontslagbestemming en type nazorg wordt besproken. Daarnaast wordt er tijdens de nameting eenmalig een vragenlijst onder de betrokken zorgprofessionals verspreid over hun ervaringen met de nieuwe werkwijze.

Tijdlijn

Deze studie is in november 2019 gestart met het includeren van CVA-patiënten. Vanaf september 2020 zal de keuzehulp en de werkwijze om samen te beslissen met behulp van uitkomstinformatie in de ziekenhuizen worden geïmplementeerd. De inclusie voor dit onderzoek loopt naar verwachting tot december 2021.

Team

 • Prof. dr. Renske van den Berg-Vos, neuroloog OLVG/ Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Drs. Rutger Dahmen, revalidatiearts Reade
 • Dr. Mirjam Garvelink, senior onderzoeker Value-Based Healthcare, St. Antonius Ziekenhuis
 • Janine Prick MSc, arts-onderzoeker neurologie Santeon
 • Dr. Sander van Schaik, neuroloog en innovatiearts OLVG
 • Prof. dr. Philip van der Wees, hoogleraar Paramedische Wetenschappen IQ Healthcare en Revalidatie Radboudumc