Scholing

Professionalisering samen beslissen en het gebruik van zorguitkomsten

Om daadwerkelijk zorguitkomsten in het proces van samen beslissen toe te kunnen passen in de spreekkamer gaat het er om dat zorgprofessionals weten wat samen beslissen inhoudt en wat zorguitkomsten zijn; hoe samen te beslissen in de dagelijkse klinische praktijk en hoe zorguitkomsten te benutten in het proces van samen beslissen; en dat zorgprofessionals bereid zijn om samen te beslissen toe te passen en zorguitkomsten inzichtelijk te maken in het proces van samen beslissen. Om deze professionalisering binnen de Santeon ziekenhuizen te bereiken, is voor de zorgprofessionals, betrokken in het Experiment Uitkomstindicatoren, scholing ontwikkeld.


Factsheet training ‘Gespreksvaardigheden samen beslissen en het gebruik van zorguitkomsten’

De geaccrediteerde scholing is bedoeld als bij- en nascholing voor zorgprofessionals (o.a. artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen), die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na borstkanker, chronisch nierfalen en CVA en diens naasten, die zorguitkomsten willen benutten in het proces van samen beslissen.

Na het volgen van de scholing zijn zorgprofessionals bekend met het proces van samen beslissen, de bijbehorende gesprekstechnieken en methodieken en het inzichtelijk maken van zorguitkomsten aan de patiënt in het proces van samen beslissen. Middels een praktijkopdracht passen zorgprofessionals de opgedane gespreksvaardigheden en methodieken toe in de praktijk. De vaardigheden van de zorgprofessional in de toepassing worden aangescherpt op basis van individuele terugkoppeling.

Bestaande trainingen en bestaand materiaal

Een uitgangspunt van het Experiment Uitkomstindicatoren is om het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de afgelopen jaren zijn er verschillende trainingen ontwikkeld om zorgprofessionals te scholen in samen beslissen, zowel generiek als aandoeningsspecifiek. De scholing, bestaande uit online en klassikale scholing, sluit aan op andere scholing rondom samen beslissen en maakt waar mogelijk gebruik van reeds ontwikkeld scholingsmateriaal of bouwt daarop voort.  De scholing wordt verrijkt met unieke elementen over gebruik van uitkomstinformatie. Dit wordt op termijn aan de toolbox toegevoegd. Uiteraard wordt zorggedragen voor borging in de Santeon ziekenhuizen.

Losstaande module voor terugkoppeling PROMS in de spreekkamer

Er wordt momenteel Santeonbreed gewerkt aan de implementatie van PROMs (door de patiënt gerapporteerde uitkomsten) en het gebruik hiervan in de spreekkamer. Een module voor de terugkoppeling van PROMs in de spreekkamer zal onderdeel uitmaken van de scholing.

E-learning

De online scholing bestaat uit een e-learning. Een verdiepingsmodule op de e-learning ‘Gedeelde besluitvorming met patiënten’ is ontwikkeld. De focus in deze e-learning ligt op het benutten van uitkomstinformatie in het proces van gedeelde besluitvorming met patiënten. Er wordt dieper ingegaan op de definitie van uitkomstinformatie en er wordt meer achtergrondinformatie gegeven over het nut van het bespreken van uitkomstinformatie met patiënten. Dit is van belang omdat iedereen die deze e-learning volgt dan dezelfde definitie hanteert van het begrip uitkomstinformatie. Deze e-learning is ontwikkeld door Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met Experiment Uitkomstindicatoren en is onderdeel van het project ‘Beslist Samen 2.0!’. Een inlog is beschikbaar voor zorgprofessionals in de Santeon ziekenhuizen.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Anouck Splinter: a.splinter@santeon.nl.